BỘ CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG CHO CÁC CHỨC DANH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ THEO ĐỀ ÁN 1956 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Từ khóa hoặc cụm từ cần tìm
Chỉ tìm theo tiêu đề
Tìm trong danh mục
Tìm trong khoảng
 -  Tìm theo ngày đưa tin  Tìm theo ngày lần cập nhật cuối

DANH SÁCH TÀI LIỆU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CHO CÁC CHỨC DANH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ

STT TÊN TÀI LIỆU KHU VỰC ĐỒNG BẰNG, VEN BIỂN

KHU VỰC TRUNG DU, MIỀN NÚI, VÙNG DÂN TỘC

1 Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng công chức tư pháp - hộ tịch xã, thị trấn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
2 Tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng cho công chức địa chính - xây dựng - nông nghiệp và môi trường xã
3 Tài liệu bồi dưỡng công chức văn hóa - xã hội xã
4

Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã chuyên trách công tác lao động, người có công và xã hội

5 Tài liệu bồi dưỡng quản lý nhà nước về nông nghiệp cho công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã
6 Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy và người đứng đầu các tổ chức Chính trị - Xã hội ở xã
7 Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng  công chức tài chính - kế toán xã
8 Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã
9 Tài liệu bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức xã
10 Tập tài liệu giảng dạy dành cho lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh công chức văn phòng - thống kê xã
11 Tài liệu bồi dưỡng Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã
12 Tài liệu bồi dưỡng Trưởng Công an xã
13 Tài liệu bồi dưỡng công chức địa chính - nông nghiệp -  xây dựng và môi trường xã